Hình ảnh 12

HÌNH ẢNH 12

(Đại Chúng sưu tầm trên NET)


Nhận xét:

DẬY MÀ ĐI


Dậy mà đi! Dậy mà đi!
Đừng tiếc nữa, can chi mà tiếc mãi?
Ai chiến thắng mà không hề chiến bại
Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần?
(...)


(Trích thơ Tố Hữu)
Thất bại...
...là mẹ thành công
HÌNH ẢNH 12

You might also like:

(Đại Chúng sưu tầm trên NET)
                                 


                                        Nhận xét  :
                                                                    DẬY MÀ ĐI
                                                      Dậy mà đi! Dậy mà đi!
                                                      Đừng tiếc nữa, can chi mà tiếc mãi?
                                                      Ai chiến thắng mà không hề chiến bại
                                                      Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần?
                                                      (...)

                                                                                      (Trích thơ Tố Hữu)
                                      
                                           Thất bại...
                                                    

                                                  ...là mẹ thành công