"Trở về Suriento" - Dương Minh Đức
Xem: 40 năm ca hát "Dương Minh Đức - Người chiến sĩ ấy..." - Blog K6