Quan hệ Việt - Trung (Nhân 60 năm nước CHND Trung Hoa)

Start:     Oct 1, '09
Location:     Blog
http://Blog.Uhm.vNhttp://Blog.Uhm.vNhttp://Blog.Uhm.vN


* Vài ghi nhận về buổi sáng chủ nhật tại trường Đại học Hồng Bàng, t/p HCM - DĐ, 22/09/2009, tại Blog K6
* Video phát lại - Cao Cam Quy, 4/10/2009, tại Blog Cao

Free Web Counter