Hình cũ k6


TrQ Tâm K4, TrTh Lợi K2, TrCh Thắng ngớ, TrT Sơn ton K4, LTr Triều ngỗng