Ảnh cũ của Hai Lỗ


"Gửi ngvtk6
Tôi có một số ảnh bạn Trỗi. Gửi ngvtk6 sử dụng.
Cảm ơn"


Quang Trần Vinh

tranquangcnhk@gmail.com