Hình k6 HCM 25 tết 28/1/2011
Có mấy tấm hình Hứa bá Vũ chụp hôm 25 tết AE gặp nhau nhân dịp Thanh Trung từ HN vô.