Ảnh cũ: Hội trường tp.HCM - 1995

Ảnh cũ : Hội trường tp.HCM năm 1995 tại bộ Giáo dục
Điểm danh:
từ trái, đứng: Thiệp bệu (nữa mặt), Công gô, Quốc biêu, Tuấn enner, Thế đùn, Sơn lé, Anh Minh, Thắng híp, ?, Chiến vý, Vũ Hưng, Dung kều, Vũ Hòa Bình, Hồng lồi, Phú sĩ, Tuấn (sáo), Lương mần, Bá Kiên, Hà mèo, Xuân Lộc, Lộ kếch.
từ trái, ngồi: Nam Điện, Phạm Hưng, Thắng biêu, Minh Nghĩa, Hoàng Anh, Tùng Giang (lấp mặt), còn lại là phụ huynh

HMK6
Xem tại Picasa