Ảnh tư liệu: Giấy chứng nhận tốt nghiệp cấp hai

FB Nguyễn Anh, FB Quang Trần Vinh


Hai giấy khác nhau, bản nào là bản nào?