Bạn Trỗi Quy Nhơn với đoàn xuyên Việt

Start:     Jun 26, '11
End:     Jul 26, '11
Location:     Quy Nhơn
Ảnh Hữu ThànhĐN

 Bạn bè Quy Nhơn, nhưng chưa phải là hết (Bạn Trỗi, bạn QS/QH và các K9)
 Nh.Trung K5, Cảnh K6, Thủy K4, Hợp K9, K.Việt K7