Nén nhang nhớ bạn

Ngày mai - 19/2/1979 là ngày Nguyễn Tiến Quân k6 hy sinh tại mặt trận chống tàu.
Xin trình clip 2 phút này như nén nhang tưởng nhớ tới bạn đã ra đi 35 năm.