Ngàn Xanh


QUÁN NGÀN XANH

Một thời trong quán Ngàn Xanh
Hiện lên huyền ảo con thuyền yêu đương
Khẳm lòng mang khối sầu vương
Dùng dằng đi ở, bốn phương chòng chành...

Chiều nay thăm lại Ngàn Xanh
Lạ người, lạc cảnh, buồn tênh hỏi dò:
"Thuyền tình xưa, thuở hư vô
Đã về thực tại, cặp bờ ước mong?"