Xuân về với "Tiếng sáo thiên thai" - BTK9


Xuân về - Gửi các bác 1 clip của 1 BTK9

ảnh: Đình Minh

Tổ chim

Con chim đang làm tổ,
Bên cửa sổ buồng tôi.
Chim bay đi khắp nơi,
Tha về bao cọng lá,
Cái mỏ đan khéo quá.
Xong chim vút lên trời,
Báo bạn đời yên vui.
Nay trong tổ chim nằm,
Hót gọi bạn ngàn năm.

Nguyễn Đình Minh
16-6-2009

ảnh: Đình Minh

Hit Counter