BÀI NÓI HAY
BÀI NÓI HAY -Lão Tử:
"Kẻ kiễng chân không đứng được (vững), kẻ xoạc cẳng không đi được (lâu), kẻ tự biểu hiện thì không sáng tỏ, kẻ tự cho là phải thì không chói lọi, kẻ tự kể công thì không có công, kẻ tự phụ thì không trường cửu...".

"Trong thiên hạ không gì mềm yếu bằng nước, mà thắng được những vật cứng thì không gì bằng nó, không gì thay nó được"

"Ta có ba vật báu mà ta ôm giữ cẩn thận, một là lòng từ ái, hai là tính kiệm ước, ba là không dám đứng trước thiên hạ. Vì từ ái nên sinh ra dũng cảm, vì kiệm ước nên hóa ra sung sức, vì không dám đứng trước thiên hạ nên mới làm chủ thiên hạ. Nếu không từ ái mà mong được dũng cảm, không kiệm ước mà mong được sung sức, không chịu đứng sau người mà cứ tranh đứng trước người, thì tất phải chết! Vì từ ái nên hễ chiến đấu là thắng, cố thủ thì vững...."

"Thuật dùng binh có câu: ta không dám làm chủ (tức gây hấn trước) mà chỉ muốn làm khách (tức kháng chiến), không dám tiến một tấc, thà chịu lui một thước. Như vậy là dàn trận mà như không thành hàng, xua đuổi mà không đưa cánh tay ra, tuy có binh khí mà như không dùng binh khí, tuy có địch mà như không chạm trán với địch. (...). Cho nên khi hai bên cử binh giao chiến, bên nào từ ái thì bên đó thắng lợi".
"Sang lấy hèn làm gốc, cao lấy thấp làm nền".

-Ngô Thì Nhậm: 
"Tướng giỏi xưa, lường thế giặc mới đánh, nắm phần thắng rồi mới hành động, tùy theo tình thế thay đổi mà bày ra chước lạ. Giống như đánh cờ, trước thì chịu thua người một nước, sau mới được người ta một nước, đừng có đem nước sau làm nước trước, đó mới là tay cao cờ. (...)"

-Trong nhu có cương, trong cương có nhu. Lấy nhu nhược thắng cương cường!