Đón xem: "Trần Độ tác phẩm" - (Nhà xuất bản Hội Nhà Văn, 2012), tại Blog Trần Vinh Quang http://trandotacpham.blogspot.com/

Đón xem: "Trần Độ tác phẩm" - (Nhà xuất bản Hội Nhà Văn, 2012), tại Blog Trần Vinh Quang http://trandotacpham.blogspot.com/