CaFe ĐÔI KHI
"Chôm" từ k8-Thiếu Sinh Quân
Xem bài : "Tin thời sự - cafe giao ban" - Hà Chí Quang K4 -