Thăm Quế Lâm năm 2007
Hưởng ứng tinh thần chuẩn bị đi Quế Lâm, xin đăng lại bộ phim thăm Quế Lâm của AE ta 10 năm trước. Trong phim có nhiều bạn đến nay đã không còn. Tưởng nhớ các bạn.


(Xem màn ảnh rộng)