In Memoriam

Thành kính Tưởng nhớ
các Liệt sĩ đã hi sinh
và các bạn đã mất


Các Liệt sĩ


Nguyễn Mạnh Minh (đần)
1953-1972
Đỗ Khắc Tiến (bồ)
1952-1972
Võ Nguyên Trọng
1954-1972
Đặng Bá Linh (cố)
1953-1972
Chu Tấn Quang (bò liếm)
1952-1973
Nguyễn Tiến Quân (rặn)
1953-1979
Các bạn đã mất


Nguyễn Vi Dân
1954-?
Nguyễn Viết Thành (vẹo)
1954-?
Vũ Trọng Thảo (gái)
1954-?
Nguyễn Quang Bình (bột)
1954-1976(7)
 Trần Lô Giang
195x-1979
Mai Sơn
1954-1999Y Nam
1954-2001
Đặng Quốc Trung (còi)
1954-2006?
Võ Hùng Thế (đùn)
1954-2007
Vũ Quang
1953-2008
Lê Quốc Bình (biêu)
1954-2009
Võ Quốc Công (gô)
1954-2009Nguyễn Nam Đông
1954-2010
Huỳnh Hồng (lồi)
1954-2013
Đỗ Thành Chiến (vý)
1954-2013
Nguyễn Duy Đảo (mỡ)
1954-2015
Hoàng Thanh Định (cà)
1954-2015
Nguyễn Hồng Trung (bự)
1954-2015
Nguyễn Nam Vũ (xồm)
1954-2016
Nguyễn Quốc Thắng (híp)
1954-2016
Nguyễn Việt Thắng
1954-2017
Nguyễn Anh Dũng (Kều)
1952-2018